Vedtægter

Love for Tved Vandværk

§ 1 Selskabet er et interessentselskab, og dets navn er Tved Vandværk. Selskabets hjemsted er Tved.

§2 Selskabets formål er på billigst mulige måde at levere det fornødne vand til interessenterne eller andre forbrugere.

§3 Ønsker nogen senere at indtræde som interessenter, vil dette kunne ske ved at indbetale det af bestyrelsen fastsatte indskud, som skal betales inden tilkobling kan ske. Dette indskud fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.

§4 Boringer, pumpestation samt hovedledninger inklusive fornødne stophaner tilhører interessentselskabet og drives og vedligeholdes af dette på bestyrelsens foranledning. Ingen interessent eller forbruger må foretage ændringer, tilslutninger eller rettelser ved det fornævnte anlæg. Skulle der opstå fejl ved anlægget, skal dette uopholdeligt meddeles til formanden eller i dennes fravær til et andet bestyrelsesmedlem, der foretager det fornødne.

§5 Selskabets funktionærer eller hvem bestyrelsen måtte befuldmægtige hertil, har til enhver tid – imod behø- rig legitimation – fri adgang til huse og gårde, når tilsyn med de til anlægget hørende ledninger og andre genstand nødvendiggør dette. Samtidig kan ingen interessent nægte at få gravet rørledninger ned i sin mark eller have, dog mod erstatning for opstået skade.

§6 Den til interessentselskabets formål nødvendige kapital skaffes til veje ved et eller flere lån, for hvilke samtlige interessenter hæfter solidarisk en for alle og alle for en. Indbyrdes hæfter de i forhold til installerede antal haner. Som yderligere sikkerhed gives panteret i anlægget og eventuel kaution fra kommunen. Opnås kommunal garanti for optagelse af ovennævnte lån, gælder for selskabets anlæg og drift følgende grundregler: Selskabet er en selvejende institution inden for kommunen, og denne må ikke lide noget tab ved anlæg og drift, ej heller deraf nyde direkte økonomiske fordele. Denne paragraf kan ikke forandres ved nogen generalforsamlingsbeslutning, med minde de forpligtelser, der er indgået i henhold til denne paragraf er fyldestgjort.

§7 Når anlægget er fuldt afdraget, tilhører anlægget (grund, bygninger, maskiner, apparater, ledninger m.v.) interessenterne, og enhver interessent har andel i ejendomsretten til anlægget og dettes eventuelle overskud og reservefond i forhold til det beløb, vedkommende i den forløbne årrække har indbetalt.

§8 Eventuel udtrædelse af selskabet kan kun ske ved at betale den til enhver tid værende gæld. Betalingen sker efter vandafgiftens størrelse. Aktiverne medregnes ikke ved opgørelse af gælden.

§9 De til forrentning og afskrivning af anlægskapitalen nødvendige årlige udgifter bæres af forbrugerne ved de fastsatte vandafgifter. Vandværkets driftsomkostninger pålignes forbrugerne i forhold til den indtegnede vandafgift. Prisen for vand, leveret til ikke-interessenter, større industrielle virksomheder o.l. bestemmes til enhver tid og i hvert tilfælde af bestyrelsen.

§10 Betaling af selskabets tilgodehavende sker i Sparekassen Djursland i henhold til takstblad. Ejeren hæfter til enhver tid for skyld til Vandværket.

§11 Dør en interessent, overgår hans rettigheder og forpligtelser til hans retmæssige arvinger. Ved ejendomssalg skal sælgeren drage omsorg for, at hans rettigheder og forpligtelser over for selskabet med bestyrelsens sanktion overdrages køberen. Denne paragraf kan ikke ændres ved nogen generalforsamlingsbeslutning, med minde de forpligtelser, der er indgået i henhold til denne paragraf, er fyldestgjort.

§12 Selskabet er efter bedste evne forpligtet til at opretholde en uforstyrret drift, således at interessenter inden for deres ejendomme til alle formål kan bruge vandet, men påtager sig intet ansvar for eventuelle afbrydelser. Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet. Hverken medlemmer eller købere må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Vandspild er forbudt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning, pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

§13 Ved salg af byggegrunde eller deling af en bestående ejendom er den fraskilte del at betragte som ny ejendom.

§14 Til hver ny forbruger installerer vandværket en stophane én meter inde på forbrugerens grund. Derfra betaler forbrugeren selv installationen. Ved den første udbygning af anlægget foretager bestyrelsen fællesindkøb af hovedanlæg og installationer. Senere større udvidelse udbygges ligeledes på bestyrelsens foranledning. Mindre udvidelser må kun udfø- res af de af selskabet dertil autoriserede vandmestre.

§15 Bestyrelsen kan fritage en interessent eller forbruger for at svare afgift af haner i lejligheder, der står tomme.

§16 På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsesvalg finder sted hvert år. Første år afgår 2 medlemmer efter lodtrækning, og derefter efter tur, men kan dog genvælges. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen varetager selskabets anliggender, herunder afslutning af kontrakter med entreprenøren om anlæggets udbygning. Selskabet er bundet ved bestyrelsens handlinger, og dets medlemmer er solidarisk ansvarlige for alle selskabets forpligtelser. Bestyrelsen er berettiget til at pantsætte selskabets faste ejendomme og øvrige ejendele.

§17 Bestyrelsen har tilsyn med den daglige drift og leder denne eventuelt ved antagelse af den fornødne tekniske og kontormæssige medhjælp. Formand og kasserer og tilsynsførende oppebærer et honorar, der fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelse og revisorer er i øvrigt ulønnede.

§18 Regnskabet revideres af 2 revisorer, der på en ordinær generalforsamling vælges for 2 år ad gangen. Regnskabsåret er kalenderåret.

§19 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indvarsling sker med 8 dages varsel i mindst et af de lokale blade eller skriftlig til hver interessent. Bestyrelsen, 1 suppleant og 2 revisorer vælges, og regnskabet aflægges. Generalforsamlingens beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed, dog kræves til ændring af lovene 2/3 af de afgivne stemmer. Afstemningen foregår skriftligt, hvis blot én forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af interessenterne ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ordinær generalforsamling, og i alle indkaldelser skal dagsordenen kortelig angives.

§20 En eventuel ophævelse af selskab et betragtes som en lovændring og kræver ¾ af samtlige interessenters stemmer.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. marts 1989.

Aage Riddermann, John Rasmussen, Bent Isaksen, Karl Sørensen, Henry Jensen

Tiltrådt af bestyrelsen den 19.03.2014 Jens Kr. Meller Thomsen, Hans Ole Kruse, Jens Kruse, Niels Peter Sørensen, Lene Fast